Regulamin i polityka prywatności

Polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG z ZAKRESU GASTRONOMI i CATERINGU  

WJEM Robert Sieradzki, Daniel Fabiańczyk S.C. 05-410 Józefów, ul. Gryczana 2 NIP 5322081194  z siedzibą w Józefów

 

1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług gastronomii i cateringu świadczonych przez WYKONAWCĘ  „WJEM Robert Sieradzki, Daniel Fabiańczyk S.C. 05-410 Józefów, ul. Gryczana 2 NIP 5322081194  z siedzibą w Józefów” na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.

2. Definicje

WYKONAWCA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  – „WJEM Robert Sieradzki, Daniel Fabiańczyk S.C. 05-410 Józefów, ul. Gryczana 2 NIP 5322081194  z siedzibą w Józefów”. 

ZAMAWIAJĄCY – każda osoba, która korzysta z usług gastronomicznych i cateringowych lub porad z zakresu gastronomii i świadomości żywieniowej „WJEM Robert Sieradzki, Daniel Fabiańczyk S.C. 05-410 Józefów, ul. Gryczana 2 NIP 5322081194  z siedzibą w Józefów”.

3. Przedmiot działania

WYKONAWCA przygotowuje posiłki, cateringi,  udziela porad z zakresu gastronomii i świadomości żywieniowej, układa indywidualne jadłospisy, diety, plany żywieniowe. Usługi te wykonywane są odpłatnie.

Jadłospisy, diety i plany żywieniowe wysyłane są na adres mailowy. Posiłki i cateringi wysyłane są na adres zamieszkania podany przez ZAMAWIAJĄCEGO.

4. Zakres pracy WYKONAWCY

WYKONAWCA wykonuje świadczenia w zakresie gastronomii i cateringu.

5. Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO

ZAMAWIAJĄCY osobiście udziela WYKONAWCY wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu  żywieniowego, który jest niezbędny do ułożenia przez WYKONAWCĘ do ułożenia przez Wykonawcę odpowiedniego planu posiłków.

ZAMAWIAJĄCYM jest każda osoba która ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług WYKONAWCY lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z tych usług.

ZAMAWIAJĄCY w trakcie korzystania z usług WYKONAWCY zobowiązany jest podawać WYKONAWCY wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować WYKONAWCĘ o ich zmianach.

W celu optymalizacji wyników planu żywieniowego WYKONAWCA zaleca dokonywanie jak najmniejszych zmian w dostarczanych posiłkach.

WYKONAWCA zaleca aby ZAMAWIAJĄCY  konsultował z Wykonawcą chęci wprowadzenia zmian do przygotowywanych przez Wykonawcę posiłków.

Zmiany w terminach realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY komunikuje WYKONAWCY przynajmniej na dwa dni przed wystąpieniem terminu zmiany (np. zawieszenie dostawy z powodu wyjazdu). W innym wypadku ZAMAWIAJĄCY zostanie obciążony kosztem posiłków i dostawy.

WYKONAWCA  gwarantuje, że przygotowywane przez niego posiłki sa najwyższej jakości, wykonane ze świeżych produktów zakupionych w  sprawdzonych sklepach oraz u rzetelnych producentów.  ZAMAWIAJĄCY przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

6. Obowiązki WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczania ZAMAWIAJĄCEMU umówionego wariantu planu żywieniowego na wcześniej ustalony okres pod adres podany przez ZAMAWIAJĄCEGO.

W razie uzasadnionej potrzeby Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym za pomocą poczty e-mail, telefonu oraz strony internetowej.

WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu oczekiwania na przygotowanie zamówionych posiłków przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn losowych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO mailowo lub telefonicznie.

7. Postępowanie reklamacyjne 

a.Reklamacje związane z realizacją umowy należy składać mailowo na adres mailowy ketoplan@wjem.eu w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia. W przypadku niezrealizowanej dostawy reklamację należy zgłosić do godz. 12 dnia, w którym dostawa miała być zrealizowana. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 5 dni. Reklamacja dotycząca niezrealizowanej dostawy zostanie rozpatrzona bezzwłocznie. 

b.Złożona reklamacja powinna zawierać jednoznaczną identyfikację klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostarczenia, adres poczty elektronicznej) 

c.Po przekroczeniu terminów zgłoszenia reklamacji nie będzie ona rozpatrywana. Zwroty należności za rozpatrzone pozytywnie reklamacje będą dokonywane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. 

8. Ochrona prywatności

Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji z ZAMAWIAJĄCYM, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety, do kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM który je udostępnił. Dodatkowo dane w postaci imienia i nazwiska oraz adresu dostawy będą udostępniane każdorazowo kurierowi współpracującemu z WYKONAWCĄ w celu dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU posiłków. 

9. Postanowienia końcowe

ZAMAWIAJĄCEMU wiadome jest, że przygotowana dla niego oferta posiłków  jest opracowywana  według najlepszej wiedzy i najlepszych intencji Wykonawcy, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia a efekty końcowe pewne. WYKONAWCA nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania oferty żywieniowej.

WYKONAWCA nie udziela porad lekarskich ani nie stosuje leczenia. ZAMAWIAJĄCY rozumie, że poradnictwo dotyczące żywienia nie zastępuje diagnozy, leczenia ani opieki zdrowotnej świadczonej przez personel medyczny. 

ZAMAWIAJĄCY przyjmuje do wiadomości, że jeżeli jest pod opieką personelu medycznego lub aktualnie przyjmuje lekarstwa na receptę, powinien porozmawiać z lekarzem o wszelkich zmianach w diecie lub ewentualnym stosowaniu suplementów diety i nie powinien zaprzestawać stosowania leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

ZAMAWIAJĄCY przyjmuje do wiadomości, że porady, które otrzymuje w czasie sesji doradztwa żywieniowego są niezależne od opieki którą otrzymuje ze strony placówki medycznej, oraz że celem doradztwa nie jest udzielanie porad ani opieki medycznej. ZAMAWIAJĄCY powinien pozostać pod opieką medyczną swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

WYKONAWCA nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia ZAMAWIAJĄCEGO, które powstaną z winy ZAMAWIAJACEGO na skutek nie stosowania się do ustalonej oferty żywieniowej lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, nie zgłoszonych.

Wszelkie materiały otrzymane od WYKONAWCY mogą być wykorzystywane przez ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody  naraża ZAMAWIAJĄCEGO na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich. 

ZGODA ZAMAWIAJĄCEGO NA ZASTOSOWANIE OFERTY ŻYWIENIOWEJ

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług „ WJEM Robert Sieradzki, Daniel Fabiańczyk S.C. 05-410 Józefów, ul. Gryczana 2 NIP 5322081194  z siedzibą w Józefów” . Oświadczam, że udzieliłem (-am) wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić WYKONAWCE . Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi. Powyższe zasady przeczytałem (-am) i zrozumiałem (-am), uzyskałem (-am) również wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu stosowania oferty żywieniowej w moim przypadku. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur  pozytywne efekty oferty żywieniowej nie są zagwarantowane. 

ZGODA KLIENTA NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH (“RODO”)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych firmie „WJEM Robert Sieradzki, Daniel Fabiańczyk S.C. 05-410 Józefów, ul. Gryczana 2 NIP 5322081194  z siedzibą w Józefów”  w postaci imienia i nazwiska, adresu, telefonu, adresu e-mail, danych z wywiadu żywieniowego i zostałam poinformowany/poinformowana, że dane te zostaną wykorzystane w celu realizacji złożonego zamówienia, a także organizacji dostawy i płatności online, bezpośrednio przez „ WJEM Robert Sieradzki, Daniel Fabiańczyk S.C.”  Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu informowania Cię o naszej ofercie, promocjach, specjalnych rabatach, czyli w celu marketingu. Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.  

WYKONAWCA „WJEM Robert Sieradzki, Daniel Fabiańczyk S.C. 05-410 Józefów, ul. Gryczana 2 NIP 5322081194  z siedzibą w Józefów” nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail ZAMAWIAJĄCEGO podmiotom trzecim. Prawidłowy adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysyłać Klientom za ich zgodą informacje handlowe o nowościach, promocjach oraz reklamach podmiotów współpracujących oraz skomponowaną indywidualnie ofertę żywieniowa  on-line.

Złożenie zamówienia w „ WJEM Robert Sieradzki, Daniel Fabiańczyk S.C.”   jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści zawartych w  niniejszym REGULAMINIE oraz z wyrażeniem zgody na wszystkie zawarte w nim klauzule. 

W przypadku rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z zamówionych posiłków bez winy WYKONAWCY, „ WJEM Robert Sieradzki, Daniel Fabiańczyk S.C.”  nie ponosi odpowiedzialnosci za decyzję ZAMAWIAJĄCEGO i nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni w których miały być dostarczone posiłki. 

Zamówienie uważa się za złożone w chwili wpłynięcia środków na konto WJEM Robert Sieradzki Daniel Fabiańczyk S.C. 

Początek realizacji zamówienia odbędzie się najwcześniej dwa dni robocze po wpłynięciu środków na konto WJEM Robert Sieradzki Daniel Fabiańczyk S.C. 

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o terminie pierwszej dostawy.

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

  1. WJEM S.C. (dalej: „Usługodawca”) informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania Klienta oraz pracowników Klienta, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy.

  2. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  3. Usługodawca przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania: a) zwykłych danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny jest art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); b) Szczególnych kategorii danych osobowych jest art. 9 ust. 2 a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji usług przez Usługodawcę.

  5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres świadczenia Usług, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

  6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora  – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 

  7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

© 2019 WJEM